x
Top

自然拼读发音规则之辅音字母发音

英语辅音字母有21个,辅音音素28个,相对性于元音音标字母元音辅音字母的读音较为对称性。大部分元音辅音字母在英语单词中读字母音的节首音或韵尾音,极少数元音辅音字母相匹配好几个读音,也是有某些元音辅音字母不音标发音。元音辅音字母在英语单词中的读音以下表:


1.字母C的读音标准

1)字母C在E、I、Y读[s] :

nice [nais] certainly ['sə:tənli] rice [rais] price [prais] cent [sent] century ['sentʃuri] celebrate ['selibreit] concert ['kɔnsət] necessary [ˈnesəsəri] recently [ˈri:sntli]success [səkˈses] city ['siti] medicine ['medisin] exciting [ik'saitiŋ] cinema ['sinimə] decide [di'said]circle ['sə:kl]cycle [ˈsaɪkl] exercise ['eksəsaɪz]

2). 字母C在ie、io、ia前读[ʃ]:

delicious [di'liʃəs] especially [is'peʃəli] appreciate [əˈpri:ʃieɪt] precious [ˈpreʃəs] social[ˈsəʊʃl] associate [əˈsəʊʃieɪt] ocean [ˈəʊʃn] official[əˈfɪʃl] ancient [ˈeɪnʃənt] special ['speʃəl]

2.字母N的读音

字母N在K或G前读[ŋ]:

think [θiŋk] thanks [θæŋks] thing [θiŋ] long [lɔŋ] strong [strɔŋ] singer ['siŋə] song [sɔŋ] ring [riŋ] finger ['fiŋgə] sink [siŋk] pink [piŋk]

3.字母S的读音

1)字母S读轻音[s]:

six [siks] plus [plʌs] minus ['mainəs] spell [spel] secret ['si:krit] desk [desk] bus [bʌs] sorry ['sɔri] ] seven ['sevn] sister ['sistə] same [seim] sit [sit] see [si:] address [ə'dres] guess [ges] must [mʌst] sky [skai] dress [dres] past [pɑ:st]

2) 字母S读浊音[z]:

is [iz] please [pli:z] blouse [blauz]Chinese['tʃai'ni:z] his [hiz] excuse [iks'kju:z] these [ði:z] husband ['hʌzbənd] cousin ['kʌzən] cheese [tʃi:z] because [bi'kɔz] busy ['bizi] eraser [ɪˈreɪzə(r)] rise[raiz] rose [rəʊz] easy [ˈi:zi]

3).字母S在u、 ure、 ia、 iao前读[ʃ]、[ʒ]:

sure [ʃuə] Russian ['rʌʃən] sugar ['ʃugə] discussion [dɪˈskʌʃn] pleasure ['pleʒə] television ['teli'viʒən] usually [ˈju:ʒuəli] decision [dɪˈsɪʒn]

4.字母T的读音

1)字母T在ia、 ie、 io前读[ʃ]:

station ['steiʃən] patient ['peiʃənt] question ['kwestʃən] mention ['menʃən] information invitation [ˌɪnvɪˈteɪʃn] education [ˌedʒuˈkeɪʃn]direction [dəˈrekʃn]

2)字母T在前ure读[tʃ]:

picture ['piktʃə] century ['sentʃuri] temperature ['tempritʃə] future ['fju:tʃə]

5.字母X的读音

1)字母X读清声[ks]:

excuse[ɪkˈskju:s] exchange[ɪksˈtʃeɪndʒ] except[ɪkˈsept] experience [ɪkˈspɪəriəns] experiment [ɪkˈsperɪmənt] explain [ɪkˈspleɪn] expensive[ɪkˈspensɪv] extraordinary [ɪkˈstrɔ:dnri]

2)字母X读浊音[gz]:

exact [ɪgˈzækt] exam[ɪgˈzæm] example [ɪgˈa:mpl] exist [ɪgˈzɪst] exhaust [ɪgˈzɔ:st] executive [ɪgˈzekjətɪv]

6.字母Y的读音

1) 字母Y在节首读[j]:

yes [jes] yellow ['jeləu] year [ jiə] young [jʌŋ] your [jɔ:(r)] yard [jɑ:d]

2)字母Y在重读音节关键读[ai]:

my [mai] bye [bai] eye [ai]why [waɪ] buy [bai]by[bai] type [taɪp]

3) 字母Y在非重读音节关键读[i]:

twenty ['twenti] very ['veri] really ['riəli] many ['meni] any ['eni] library ['laibrəri] candy ['kændi] healthy ['helθi]

小孩整体英语成绩还不错,考試别的层面都还好,便是英语听力丢分比较多,该怎么办?360在线一对一英语学习培训,让小孩在与外教一对一的口语交流中,持续提高英语听力及英语口语工作能力。免费试用使用价值188元课程内容